PUBLISHING

Niska razina znanja i svijesti o prednostima koje donose sustavi upravljanja organizacijama jedan je od glavnih uzroka niske razine implementiranosti sustava upravljanja u organizacijama u Republici Hrvatskoj. Nepostojanje standardiziranih sustava upravljanja koji sadrže alate za analiziranje rizika, smanjivanje utjecaja rizika na poslovanje te mnoštvo ostalih smjernica koje donose međunarodno priznati sustavi upravljanja, mogu značajno negativno utjecati na poslovanje i životni ciklus organizacija, bez obzira na veličinu, strukturu ili oblik vlasništva organizacija. Globalizacija, razvoj tržišta i pomorstva, te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. U usporedbi s razvijenim gospodarstvima, razina implementiranosti standardiziranih i međunarodno priznatih sustava upravljanja kod nas je vrlo niska. Cilj ovog kolegija je povećati svijest i znanje studenata i to onih koji će sudjelovati u radu pomorskih organizacija, a naročito onih koji će imati inspektorsku funkciju. Sustav upravljanja implementiran u pomorskoj organizaciji pruža radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati promatrane pomorske organizacije na efikasan i učinkovit način. Drugim riječima, sustav upravljanja je „način na koji želimo da posao bude obavljan“. Sustav je skup elemenata koji su međusobno povezani i koji djeluju zajedno. Sustav upravljanja je dokumentirana i testirana „korak-po-korak“ (eng. step by step) metoda koja je usmjerena na funkcioniranje organizacije kroz standardne prakse. Sustav upravljanja je sustav kojim se pomoću utvrđene politike i ciljeva organizacije ti ciljevi i ostvaruju. Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan. Sustavi upravljanja su modeli koji upravama organizacija u tome pomažu. Postoji širok spektar različitih sustava upravljanja koji pokrivaju razna područja djelovanja. Sustavi upravljanja u organizacijama mogu se implementirati i održavati pojedinačno, međutim sve je češća primjena integriranih sustava upravljanja. Integrirani sustav upravljanja je skup dvaju ili više različitih pojedinačnih sustava upravljanja uklopljenih u jedan međusobno usklađen sustav upravljanja. Sve češća implementacija integriranih sustava upravljanja u organizacije ukazuje kako organizacije prepoznaju prednosti koje donose integrirani sustavi upravljanja. Najčešći primjeri implementiranih integriranih sustava upravljanja odnose se na sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, sigurnošću i zaštitom zdravlja. Teorija sustava je znanost koja se bavi izučavanjem sustava i zakonitostima koje u njima vladaju. Nastala je iz potrebe pronalaženja takvih znanstvenih i praktičnih metoda pomoću kojih bi se na znanstveni način analizirali i rješavali problemi kod kojih tradicionalne i uobičajene metode, razvijene u drugim znanstvenim područjima, ne daju zadovoljavajuće rezultate. Njezino polazište je da u svim područjima postoje pojave koje možemo smatrati sustavima, odnosno da u njima postoje specifične sustavne zakonitosti čije nam poznavanje omogućuje shvaćanje pojave same, njenog sadržaja i ponašanja. Primjena tog saznanja na najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti donosi rješavanje znanstvenih i praktičnih problema. Nastala je s ciljem stvaranja jedne opće teorije koja bi obuhvaćala proučavanje sustavnih fenomena, tj. svih tipičnih sustavnih svojstava i vrijedila za sve sustave, bez obzira na njihovu prirodu (interdisciplinarnost-sprečavanje rascjepkanosti znanosti na sve uže discipline). Američki biolog Ludwig von Bertalanffy1, 1954. godine osniva “Društvo za opću teoriju sustava”. To se smatra osnutkom teorije sustava, tj. sustava kao znanstvene discipline. Njezin predmet su: problemi koji se ne mogu izdvojiti i izolirati iz svoje sredine i podvrgnuti kontroliranim utjecajima, problemi različitih raznorodnih područja ( ne mogu se potpuno sagledati sa stajališta jedne znanstvene discipline) te oni koji se javljaju kod složenih dinamičkih sustava i ne mogu se shvatiti i analizirati s jednog stajališta. Cilj joj je vrlo složene i komplicirane pojave sagledati i pojednostaviti te učiniti dostupnim stručnom promatranju i praktičnom rješenju. U ovoj knjizi obrađuju se sljedeći sadržaji: Opća teorija sustava,opservacijske, analitičke i sustavne metode, temeljne značajke sustava, vrste sustava i podjela sustava, sustavni pristup, sustavna analiza, heuristika,sustavnost, metoda crne kutije, sustavne razine, simboličko i grafičko prikazivanje sustava, formalizacija strukture sustava, formalizacija ponašanja sustava, vremenski odnosi u sustavu, mrežne metode, modeliranje i simulacija, upravljanje sustavima, teorija kaosa, sustavna dinamika, operacijska istraživanja.

Knjiga na Web knjižari

Ovo je odvojena zbirka zadataka pitanja i odgovora vezanih uz udžbenik iz TEORIJE SUSTAVA I UPRAVLJANJA čija su rješenja i odgovori dani na kraju knjige.
Zbirka zadataka nastala je tijekom višegodišnjeg rada sa studentima druge godine studija na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U potpunosti se prati gradivo udžbenika “Teorija sustava i upravljanja“ u kojem se nalaze detaljna objašnjenja postupaka kojima se rješavaju problemi i zadaci. U zbirci su zadani problemi čije rješavanje pretpostavlja vještinu konstruiranja matematičkih modela i njihovo rješavanje. Zbirka zadataka namijenjena je učenju uz upotrebu udžbenika i redovito praćenje predavanja i vježbi.
Zbirka zadataka je prorađena, no ipak, usprkos detaljnim pregledima i htijenju da ne bude pogrešaka, bit ćemo zahvalni svima koji će nam na pogreške ukazati.

Knjiga na Web knjižari


Cilj ove studije je ispitati fenomen etičnosti medija i na što bolji način predstaviti postojeće teorije o tom fenomenu i njemu sličnim. U radu će se predočiti problemi etike u medijima čime bi se eventualno izvršilo poticanje kritične svijesti o efektima tog problema.
Također radom se želi utvrditi kako mediji utječu na ponašanje, pronaći primjere najčešćih etičkih nedoumica i karakterističnih problema u etičnosti medija, ispitati mišljenja ljudi povodom zadane problematike, utvrditi sličnosti i razlike između zaposlenih u medijima i njihovih korisnika (konzumenata), pri tome će se ispitati etičnost četiriju različitih medija (televizija, tisak, radio i internet). Metodološki pristup obradi teme rada je istraživački rad, osobna zapažanja i diskusije, kao i tumačenje pojedinih fenomena od različitih autora koji su pisali o toj temi.
Namjera ovog rada je ukazati na razmišljanja o danoj temi kao i pružiti informacije koje bi eventualno bile korisne za neka buduća istraživanja.

Knjiga na Web knjižari
U knjizi se obrađuje: pojam i vrijednost komunikacije, komunikologije kao znanosti, teoretska osnova komunikologije, vizualna , neverbalna, verbalna, paraverbalna komunikacija, poslovni bonton, retorika, aktivno slušanje, monolog i dijalog, vještine pregovaranja, komunikacija preko telefona, vještine pregovaranja, liderstvo, poslovni sastanci, komunikacija preko reklame,propaganda, manipulacija, pisanje životopisa i molbe za posao.

Knjiga na Web knjižari
Opasnosti velikih gubitaka, izgubljenih investicija ili propasti pomorskih poduzeća. U osnovne rizike kojima je poslovanje svake pomorske tvrtke izloženo mogu se uvrstiti sljedeći: rizik likvidnosti, rizik uspješnog završetka izgradnje broda, tehnološki rizik, rizik nabave sirovina, valutni i financijski rizik, politički i ekološki rizik i drugi. Cilj ove knjige je objasniti suvremene postupke zaštite od rizika u tekućem poslovanju, te metode analize rizika u procesu investiranja. Rizik se analizira kao mjerilo opravdanosti investiranja i kriterij izbora između raspoloživih mogućnosti trajnog ulaganja kapitala. Svi koji trebaju steći znanja i vještine potrebne za rješavanje problema izbora investicijske opcije pritom će se služiti elementarnim statističko- matematičkim postupcima analize rizika.
Pojedinačni ciljevi su sljedeći:
  • - Objasniti ulogu koncepcije menadžmenta rizika, posebice analize rizika, u procesu odlučivanja o pokretanju i vođenju poslovnih pothvata,
  • - Predstaviti najvažnije metode analize rizika,
  • - Objasniti značenje i potaknuti korištenje pojedinih strategija upravljanja rizikom

Knjiga na Web knjižari
Knjiga obuhvaća osnovne pojmove informatike i princip rada elekroničkog računala. Namijenjena je studentima Pomorskog fakulteta u Splitu i Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. U knjizi je prikazan razvoj računala kroz povijest, matematičke osnove, kodiranje, logička algebra, algoritmi, programiranje te osnove rada u MS Wordu, Excelu i Power Pointu. Naglasak je na praktičnom radu na računalu.

Knjiga na Web knjižari
Knjiga obuhvaća osnove znanosti o menadžmentu: funkcije menadžmenta, oblike, metode i stilove menadžmenta te njegovu efikasnost i efektivnost. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Cilj je upoznati studente s temeljnim zakonitostima i principima znanosti o menadžmentu kako bi ih mogli nadograditi odgovarajućim specijaliziranim menadžerskim znanjima i uspješno primijeniti na menadžerskim inspektorskim i kadrovskim radnim mjestima.

Knjiga na Web knjižari
Knjiga upoznaje studente sa suvremenim teorijskim i praktičnim aspektima upravljačkih informacijskih sistema i informacijskim tehnologijama. Informacijski sistem utječe na menadžment pomorske organizacije realizacijom jedne od osnovnih funkcija informacijskog sistema, a to je da osoblju i menadžerima, snabdijevajući ih potrebnim informacijama, omogući efikasno istraživanje procesa i uvid u ponašanje pomorske organizacije, tako da se mogu efikasnije i efektivnije koristiti svojim vještinama izvršenja zadataka, planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja, kako bi postigli poželjan razvoj, rast i prosperitet organizacije. Namijenjena je studentima Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

Knjiga na Web knjižari
Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini. Komunikologija i menadžment je monografija koja se na temelju teorijskog i empirijskog istraživanja bavi problematikom komuniciranja u suvremenom menadžmentu. U njoj su obrađeni pojam i značaj menadžmenta, metode istraživanja interakcija menadžmenta i komunikacije, zatim oblici, procesi i kulture komuniciranja.
Dalje, rad se bavi, mjestom i ulogom komunikacija u poslovnim sustavima. Suvremeni komunikacijski diskurz je promatran u totalitetu njegovih funkcija i pojava, verbalnih i neverbalnih, govornih i pisanih formi, odnosa pošiljatelja i recipijenta, te konteksta u kojima se ostvaruju u poslovnim sustavima. Komunikologija i menadžment sistematski obrađuje najnovija saznanja o utjecaju komunikacije na menadžerska znanja i umijeća. Izbor teorijskih podloga je izvršen sa stajališta ključnih funkcija komunikacija u tvrtkama. U studiji se analitički sagledava da je za uspješno obavljanje tog posla, potrebne su određene vještine (skup specifičnih sposobnosti koje su rezultat znanja, informacija, prakse i dara). Komunikacija je bitan čimbenik, dojmova o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha. Konstatira se da mendažment u uvjetima internet ekonomije mora se orijentirati na „nevidljive vrijednosti” ideje, informacije povezanosti – umrežavanje, a posebno intelektualni kapital. Sve su to danas značajni izvori konkurentske prednosti u opće. Uočeno je da je stvaranje menadžerske komunikološke kulture dugotrajan i naporan proces, te da je za njegov uspješan nastanak i nastavak potrebna neviđena upornost i entuzijazam njegovih nosilaca.
Drugi dio monografije je posvećen empirijskim istraživanjima fenomenologije komunikacije i menadžmenta. Putem sedam terenskih istraživanja analiziraju funkciju menadžmenta s komunikacijskog stajališta i tom prilikom koriste se adekvatni instrumenti i statističke metode u obradi anketnih upitnika.

Knjiga na Web knjižari
Računovodstvo i Revizija proizišli su iz potrebe i biti tržišnog gospodarskog sustava temeljenog na kapitalu poznatih vlasnika. Primarni im je zadatak osigurati poštene i objektivne informacije o financijskom položaju poduzeća kako bi na osnovu njih korisnici informacija mogli donositi optimalne odluke.
Za razliku od razvijenih tržišnih gospodarstava u kojima revizija već odavno zauzima pripadajuće joj mjesto, u Republici Hrvatskoj revizija je još uvijek mlada struka koja se pojavljuje tek krajem prošlog stoljeća uspostavom tržišnog gospodarstva. Da bi se osigurala nepristranost revidiranja temeljnih financijskih izvještaja reviziju provode posebne revizijske tvrtke koje nisu uključene u poslovanje poduzeća, pa na taj način revizija pridonosi vjerodostojnosti financijskih informacija.
Revidirani financijski izvještaji poduzeća od strane ovlaštenog revizora (revizijske tvrtke) i njegovo stručno mišljenje trebaju pokazati pošteno i objektivno financijsko stanje poslovanja poduzeća. Potrebito je istaći da se revizija, pored revizije temeljnih financijskih izvještaja poduzeća, može proširiti i na reviziju poslovanja kako bi ukazala na eventualne rezerve uspješnosti i reviziju podudarnosti.
Revizija financijskih izvještaja poduzeća je redovita. Obavlja se za svaku poslovnu godinu za sve velike poduzetnike, te srednje velike poduzetnike (ako su organizirani kao dioničko društvo) i namijenjena je prvenstveno vanjskim korisnicima, a revizija poslovanja je povremena i namijenjena je prvenstveno internim korisnicima.

Knjiga na Web knjižari
Knjiga “Financijsko poslovanje” nastala je kao nadogradnja na autorov višegodišnji znanstvenoistraživački i nastavni rad iz ovog područja ekonomske znanosti. Cilj pisanja je da što jednostavnije i za širu javnost shvatljivije oslika problematiku ovog financijskog i ekonomskog područja.
Knjiga je prije svega namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i drugih visokih škola na kojima se izučava ekonomsko-financijska problematika poslovanja poduzeća jer je važno poznavanje ovog područja ekonomske znanosti u praksi budući da je financijsko stanje osnova za donošenje menadžerskih odluka.
U donošenju menadžerskih odluka javlja se financijska politika poduzeća kao polazna aktivnost financijskog upravljanja poduzećem kao osnova za usmjeravanje i djelovanje financijske funkcije i iz nje drugih financijskih odnosa koji iz tog djelovanja proistječu, a koji se odnose na poslovanje poduzeća. Financijska politika se odnosi na stvaralačko odlučivanje o osnovnim financijskim ciljevima poduzeća i izbor odgovarajućih strategija i struktura za njihovo ostvarenje.
Financijska politika se konkretizira financijskim planiranjem, organiziranjem rada financijske funkcije, motiviranjem i koordiniranjem, a realizira se, u pravilu, tekućim odlučivanjem. Osnovni zadatak financijske politike odnosi se na osiguravanje nesmetanog djelovanja poduzeća na tržištu, sposobnosti očuvanja i povećavanja njegove imovine sa održavanjem odgovarajućeg stupnja likvidnosti.
Financijsko poslovanje ostvaruje se djelovanjem financijske funkcije u organiziranom pribavljanju financijskih sredstava i nastojanju da se racionalno transformiraju u poslovnim procesima, kako bi se ostvarili financijski ciljevi, osobito u očuvanju i povećanju imovine poduzeća, kao i njegove platežne sposobnost za vraćanje financijskih sredstava izvorima. To je, u stvari, realizacija ciljeva financijske politike, sve u cilju stvaranja i održavanja optimalne strukture sredstava i izvora, što se uobičajeno postiže racionalnim financiranjem Sadržaj knjige je usklađen s postojećim nastavnim planom i programom kolegija Financijsko poslovanje. Matematičko-grafički instrumentarij je upotrebljen u onoj mjeri da ne zamagljuje predstavljene probleme, već da ih bistri.

Knjiga na Web knjižari
Bitno obilježje racionalizacije u svakoj fazi ciklusa reprodukcije je ostvarivanje maksimalnih rezultata po jedinici ulaganja, postizanje što veće razlike, odnosno što povoljnijih odnosa između input i output činitelja radnog procesa. Kod ulaganja sredstava u reprodukciju potrebno je voditi računa o odgovarajućoj usklađenosti između input (ulaznih) elemenata po obujmu, strukturi i kvaliteti tih elemenata. Osnovna svrha analize poslovanja jest optimalizacija racionalizacije poslovanja poduzeća koja obuhvaća poduzimanje mjera i akcija u cilju pojednostavljenja, poboljšanja, a time i pojeftinjenja tehnološko-proizvodnog i tehnološko- uslužnog radnog procesa, uključujući tu i poslovne funkcije, ona smanjuje troškove poslovanja po jedinici učinka, što ima za posljedicu ostvarivanje značajnih efekata u vidu optimalnog poslovnog rezultata.
Racionalizaciju procesa reprodukcije kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano u kratkom vremenskom razdoblju analizom pokazatelja bilančnih pozicija, a možemo se koristiti i nizom bilančnih stanja da bismo dobili dinamiku kretanja određenih bilančnih pozicija, dok u dužem i dugom vremenskom razdoblju racionalizaciju kao preduvjet optimalizacije poslovanja poduzeća promatrano s aspekta njegove konkurentske sposobnosti i sagledavanja novih situacija u tim razdobljima koje određuju ekonomsko-tržišni položaj poduzeća i optimalizaciju njegova poslovanja.
Osnovno pravilo odnosa između ulaganja u reprodukciju i rezultata reprodukcije je osnovno područje analize poslovanja koje se sastoji u tome da taj odnos bude što veći, jer veći odnos osigurava i veći stupanj kvalitete ekonomije i obratno. Osim toga, ako se iz ostvarenih rezultata osigurava ponovno, nesmetano, reproduciranje izvršenih ulaganja u obliku trošenja i troškova reprodukcije, tada su osigurani svi uvjeti za odvijanje kontinuiteta procesa reprodukcije.

Knjiga na Web knjižari
Udžbenik je rađen prema programu psihologije za studente prve godine u Visokoj školi za kadrovski i inspekcijski menadžment u Splitu.
Obrađena su sljedeća područja:
- predmet i zadatci psihologije;
- razvoj psihologije i njene discipline;
- metode u psihologiji;
- tehnike i instrumenti u psihološkim istraživanjima;
- osjeti i percepcije;
- pamćenje;
- mišljenje;
- učenje;
- inteligencija;
- temperament i njegove karakteristike;
- karakter i njegove osobine;
- emocije, motivi i motivacija;
- prilagođavanje ličnosti;
- stavovi, predrasude i sukobi;
- faktori od kojih ovisi psihički razvoj ličnosti;
- razdoblja u razvitku čovjeka.

Knjiga na Web knjižari
As a Maritime English teacher I noticed there was a need for a topic-based English coursebook that would provide texts and exercises for undergraduate students acquiring competencies related to navigation, nautical tourism, yachts and marina technologies, port management, shipbuilding, shipping companies, shipping and other marine services, fleet and personnel management, environment preservation, and so on.
Participating in international conferences and seminars and discussing this issue with my colleagues and friends from the neighbouring countries, in particular Montenegro and Slovenia, I learned that they too lacked suitable straightforward teaching materials and tools.
The idea for creating this coursebook was encouraged and supported by the University College of Inspection and Personnel Management in Maritime Affairs in Split and the Faculty of Mediterranean Business Studies in Tivat within the Erasmus cooperation between the two institutions.
It is expected that the coursebook will comply not only with the Croatian higher education programs, but also with the Maritime English syllabi designed in Montenegro and Slovenia, the countries that share similar maritime tradition, shipping experience, coastal features, weather patterns and development issues.
My intention is not to teach the students how to become good seamen or businessmen but to improve their language skills, which would make it possible for them to excel in their respective maritime fields. Technical aspects of this coursebook, in this case, mainly serve the purpose of language acquisition.

Knjiga na Web knjižari
Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korištenju strukturiranih papirnih dokumenata u općeprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja. Novina koju je sobom donijela tehnologija elektroničkog poslovanja (engl. e-Business) često se poistovjecuje i brka s pojmom elektroničkog trgovanja (engl. e-Commerce). Elektroničko trgovanje uključuje razmjenu dobara i usluga izmedu kupaca, poslovnih partnera i prodavatelja (dobavljač interagira s proizvođačem, kupci s prodavačima, a otpremnici (špediteri) s distributerima). Elektroničko poslovanje čine svi ti elementi, ali također i operacije što se obavljaju unutar same tvrtke (upravljanje proizvodnjom, razvojem, korporacijskom infrastrukturom i proizvodima).
Elektroničko poslovanje predstavlja razmjenu standardiziranih elektronskih poruka u obavljanju raznih poslova u kompanijama, bankama, upravi, aktivnostima građana i u drugim poslovnim transakcijama. U današnje vrijeme izuzetno konkurentnog tržišta svaka tvrtka traži ono nešto čime će se izdići iznad konkurencije, ubrzati interne procese i na koncu smanjiti operativne troškove uz istovremeno zadržavanje kvalitete krajnjeg proizvoda ili usluge. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele pomorskog poslovanja. Oni bi trebali postati eksperti koji kreiraju programska rješenja za potporu elektroničkom poslovanju te rukovodioci koji temelje svoje odluke na konzistentnim i kvantitativnim mjerama uspješnosti poduzeća.
Ispravno implementirane mobilne tehnologije mogu postati prevaga ka profitabilnijem i kvalitetnijem poslovanju. Elektroničko poslovanje, u svim vidovima poslovanja, više ne predstavlja opciju ili dodatnu mogućnost, već je to fundamentalna poslovna strategija. Mobilno poslovanje (M- poslovanje) predstavlja primjenu mobilnih tehnologija u poslovne svrhe, za pružanje usluga, trgovinu i obavljanje plaćanja, u svrhu efikasnijeg poslovanja. M-poslovanje je aplikacijska infrastruktura koja podržava poslovne odnose, prodaju usluga i informacija uz pomoć mobilnog uređaja. M-poslovanje predstavlja novi kanal za e-poslovanje koji obzirom na osjetljivost na vrijeme i lokaciju predstavlja novu priliku za kreiranje novih poslovnih procesa i poboljšavanje starih. Usljed velikog napretka u infrastrukuri i u softveru, usljed ogromnog kapitala uloženog u njihov razvoj, te usljed sve većih zahtjeva klijenata za mobilnošću i poslovanjem u realnom vremenu, mobilne mreže bilježe sve veći rast. Prema relevantnim istraživanjima, broj mobilnih pretplatnika na globalnom svjetskoj razini je gotovo dostigao ukupan broj stanovnika Zemlje. Postoje predviđanja da će u razvijenim zemljama svijeta sa velikim brojem Internet pretplatnika broj pretplatnika koji pristupaju internetu putem mobilnih uređaja veoma brzo premašiti broj pretplatnika koji mu pristupaju putem personalnih računala. Zato je dugoročnije gledano uvođenje mobilnog poslovanja i pravljenje mobilne strategije za vodeće kompanije koje nastoje da ostanu konkurentne na globalnom svjetskoj razini od presudnog značaja .
U knjizi su naznačeni izvjesni pokazatelji i prednosti zašto dolazi primata mobilnih mreža s tendencijom kontinuiranog porasta. To se manifestira na globalnoj svjetskoj razini unazad petnaestak godina i ima tendenciju kontinuiranog trenda, te navodi na opći zaključak da je to već odavno postalo globalni svjetski pravac razvoja. U osnovne ciljeve ove knjige nalaze se zadaci i sadržaji koji omogućuju upoznavanje studenata sa aktualnim pitanjima i problemima radnog okruženja u poslovanju uopće a također, posebno pomorskom, kao i mjesta i uloge elektroničkog poslovanja u njemu. Osposobljavanje studenata za primjenu stečenih stručnih i praktičnih znanja u menadžmentu i primjeni različitih segmenata elektroničkog poslovanja u realnom poslovnom okruženju pomorskih organizacija. Razvoj vještina i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti komuniciranja i suradnje. Mobilni pristup postavlja osnove za kreiranje nove, mobilne digitalne ekonomije. To je omogućila integracije interneta i elektroničkog poslovanja. Knjiga sadrži brojne prednosti koje primjena mobilnog poslovanja može pružiti kako poduzećima, tako i njihovim korisnicima. Sve to je posljedica trendova, kao što su povećanje broja širokopojasnih mobilnih pretplatnika, povećavanje broja korisnika „pametnih“ telefona i tableta kako u razvijenim zemljama svijeta, tako i kod zemalja u razvoju, kod kojih je to još više izraženo budući da su imale izuzetno nerazvijenu fiksnu telekomunikacijsku infrastrukturu te su orijentirale za strategiju razvoja mobilnih mreža. Kao konstataciju izložene materije, moglo bi se zaključiti da dalji razvoj mobilnog poslovanja predstavlja opću neminovnost.

Knjiga na Web knjižari
Knjiga „Novi pristupi sustavu cjeloživotnog obrazovanja“ rezultat je rada grupe autora i obuhvaća sljedeća poglavlja:

1. Suvremeni pogledi na teorijske osnove obrazovanja uloga e-obrazovanja u cjeloživotnom učenju
2. Perspektive visokog obrazovanja u kontekstu multimedijalne kulture
3. Upravljanje znanjem
4. Kako učiti
5. Koliko programski sadržaji usvojeni preko medija i medijskih strategija utječu na formiranje znanja
6. Budućnost obrazovanja ‒ izazovi i tendencije
7. Značaj društvenih medija u visokoškolskom obrazovanju
8. Informacijsko obrazovanje i „društvo znanja“ – projekt istraživanja
9. Projektiranje modela obrazovanja za medije u funkciji društva znanja
10. Koliko informacije usvojene preko interneta utječu na formiranje znanja mladih u Hrvatskoj
11. Znanstveni razvoj stručnih studija u operativnom i strateškom menadžmenta u Makedoniji
12. Pedagoške kompetencije budućih nastavnika
13. Vrednovanje neformalnog učenja na primjeru veleučilišta u Šibeniku
14 Cjeloživotno učenje i podizanje kvalitete gerontološke skrbi
15. Socijalna dimenzija i perspektive obrazovanja u Hrvatskoj
16 Razvoj učećih pojedinaca kao način transformacije akademskih institucija u akademske učeće organizacije
17. Alati za komunikacijsko profiliranje kao pomoć u procesu kreativnosti
18. Planning of human resource mobility in shipping
20. Važnost komunikacije i međuljudskih odnosa na brodu u procesu cjeloživotnog učenja
21. Obrazovanje u okvirima znanstveno-tehnološkog razvoja
22. E-obrazovanje osoba treće životne dobi
23. Komunikološki modeli u srednjoškolskoj nastavi na primjeru pomorske škole u Splitu
24. Motivacija sportaša i informacijski sustavi u sportu
25. Obrazovanje u funkciji održivog razvoja
26. Promicanje kvalitete cjeloživotnog obrazovanja intenzivnijim korištenjem raspoloživih resursa
27. Kurikulumska struktura suvremene srednje škole

Knjiga na Web knjižari
Koje su prepreke uspješnijim promjenama sistema obrazovanja u našim uvjetima? Koliko nam iskustva boljih pomažu u poboljšanju rada naših institucija i aplikaciji multidisciplinarnih pristupa? Jesmo li spremni za primjenu spomenutih i novih pristupa u našoj obrazovnoj praksi?


• Osnovni problemi i proturječnosti u obrazovanju
• Koliko nova znanja i programski sadržaji usvojeni preko medija i novih tehnologija utječu na formiranje znanja
• Priroda medija kao psihološkog i sociološkog entiteta
• Priroda medija informatičke tehnologije kao psihološkog i sociološkog entiteta
• Računalna teorija mišljenja i računalni modeli u obrazovanju
• Raznovrsnost sistema simbola i jezika upotrijebljenih u interakciji sa suvremenom tehnologijom i njihovo prilagođavanje učenju
• Suština i glavni pravci promjena u iskustvima primjene obrazovanja temeljenog na bolonjskom procesu
• Vrijednosti obrazovanja u okviru znanstveno-tehnološkog razvoja, uključujući upotrebu medija i informatičke i obrazovne tehnologije s posebnim osvrtom na pitanja upravljanja i pristupa u nastavi i učenju
• Istraživanje obrazovnih potreba kao temelj projektiranja obrazovanja
• Oblici računalnog iskustva koji pomažu izgradnji pojmova i procesa znanosti
• Priroda učenja preko društvene interakcije uz upotrebu informatičke tehnologije
• Informatička podrška obrazovanju na daljinu
• Primjena univerzalnih modela za kontrolu, upravljanje i razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja
• Istraživanja rješenja zasnovana na instrukcijskom dizajnu modela učenja
• Razvoj autorskih sistema kao tipiziranih softverskih alata koji pomažu nastavnicima za modeliranje i realizaciju vlastitih koncepata nastave
• Razvoj i primjena e-knjiga
• Koliko timski rad nastavnika, uz primjenu suvremenih tehnologija, pomaže u efikasnijoj izvedbi nastave
• Uspostava neposrednih veza između projekata različitih zemalja Korištenje svih kapaciteta škole u izvođenju programskih zadataka
• Neposredno angažiranje nastavnika na prilagođavanju nastavnih procesa uz korištenje svih raspoloživih metoda
• Poželjna slobodna cirkulacija dokumentacije i razmjena iskustava s inozemnim obrazovnim i znanstvenim sistemima

Knjiga na Web knjižari
knjige